Zeeuwse postcodes achterstandsgebieden vanaf 2019

Hoger inschrijftarief en mogelijkheid tot subsidie voor praktijken met achterstandspostcodes.
 
Ingaande op 1 januari 2019 zijn aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen het afgelopen jaar gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes. Hieronder kunt u lezen welke systematiek en criteria zijn gehanteerd en welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen en achterstandsfondsen.

Herijking
- In deze herijking zijn ten opzichte van de vorige versie de volgende veranderingen van belang:
- Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal € 11,8 miljoen)
- Door verfijning van de beschikbare data (CBS) is het mogelijk om achterstandspostcodes op postcodepositie 6 niveau vast te stellen
- Het criterium omgevings-adressendichtheid wordt niet meer gebruikt

Gehanteerde criteria
- Percentage inwoners met laag inkomen
- Percentage niet-actieven
- Percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)

Gevolgen
Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar tevens verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323. Voor Zeeland betekent dit dat er voor 9 gemeenten een of meerdere achterstandspostcodes zijn vastgesteld. In de bijlagen kunt u lezen welke postcodes dit betreft.

Declareren hoger inschrijftarief voor individuele huisartsen
Voor individuele praktijken/huisartsen betekent dit: voor patiënten die ingeschreven zijn in uw praktijk en woonachtig op zo’n postcode kunt u een hoger inschrijftarief declareren. Als het goed is integreert uw HIS deze gegevens automatisch.

Beroep op subsidiëring vanuit het Achterstandsfonds Zuidwest-Nederland
Alle nieuwe postcodes (gemeenten) worden in 2019 ondergebracht bij de bestaande fondsen. Hiervoor worden de LHV kringregio’s gehanteerd. Dit is landelijk besloten.

Huisartsen uit de betreffende postcodegebieden kunnen vanaf 2019 een beroep doen op subsidiëring vanuit het achterstandsfonds voor projecten die bijdragen aan de ondersteuning van de huisartsen (-zorg) in achterstandswijken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan activiteiten die bijdragen aan betere samenwerking in de wijk, maar ook aan deskundigheidsbevordering van praktijkmedewerkers en huisartsen op gebied van cultuursensitief werken. Subsidieaanvragen worden beoordeeld door het bestuur van het Achterstandsfonds. Vanuit Zeeland heeft Peter de Doelder zitting in dit bestuur.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Achterstandsfonds Zuidwest-Nederland (mogelijk treft u daar nog wel een verouderde postcodelijst).

Vergoeding tolkentelefoon blijft van kracht
De regeling voor vergoeding tolkentelefoon zoals die in deze regio bestaat en gefinancierd wordt vanuit het Achterstandsfonds Zuidwest-Nederland blijft in 2019 ongewijzigd van kracht.