Van doelmatig voorschrijven naar formulariumgericht voorschrijven

 
 
De afgelopen jaren zijn er met verzekeraars afspraken gemaakt over doelmatig voorschrijven in S3. De overheid wil de kosten van het geneesmiddelengebruik beheersen.

De afspraak over doelmatig voorschrijven komt uit het Zorgakkoord 1e lijn 2014 – 2017 dat VWS, ZN, LHV en InEen afsloten. Hierin is een taakstelling voor huisartsen opgelegd om € 50 mln. te besparen. De invoering hiervan is ingewikkeld en leidt tot veel uitvoeringsproblemen. Van de afgesproken € 50 mln. wordt € 17 mln. structureel niet gehaald. In het nieuwe akkoord over 2018 is de taakstelling van € 50 mln. komen te vervallen. Er wordt momenteel gesproken met VWS over toekomstige besparingen. Deze zouden deels aan VWS kunnen toevallen en deels geïnvesteerd worden in de huisartsenzorg.

Voor verzekeraars is doelmatig voorschrijven ook al jarenlang een speerpunt. Zij willen de bestaande prestatie vervangen door het formulariumgericht voorschrijven. Verzekeraars hebben daarbij aangegeven met de wens van de beroepsgroep mee te willen gaan in het belonen op basis van voorschrijf- in plaats van aflevercijfers.

Wat wordt verstaan onder formulariumgericht voorschrijven

Een formularium bevat adviezen voor het voorschrijven van geneesmiddelen bij klachten en aandoeningen die de huisarts of medisch specialist behandelt. De adviezen voor de huisarts zijn gebaseerd op de richtlijn van het NHG. Het formularium bevat de recepten met de meest doelmatige geneesmiddelen die voor de betreffende aandoening beschikbaar zijn.

 • Het voorschrijven van geneesmiddelen met het beste therapeutische resultaat voor de patiënt
 • Kiezen voor het goedkoopste geneesmiddel dat het beoogde resultaat kan bereiken
 • Doelmatigheid van het geneesmiddel wordt gemeten op het klinische effect, die niet op de prijs van het geneesmiddel
 • Er wordt rekening gehouden met: werking, bijwerkingen, patiëntveiligheid, contra-indicatie, interacties, gebruiksgemak voor de patiënt

De nadelen van de ‘oude’ systematiek doelmatig voorschrijven:

 1. gebaseerd op aflevercijfers
 2. te laat afrekenen: Q3 of later
 3. het gebruik maken van indicatoren

Deze nadelen hebben geleid tot een volgende stap: het stimuleren van formulariumgericht voorschrijven met behulp van EVS

De voordelen van deze systematiek:

 1. gebaseerd op voorschrijfcijfers
 2. Eerder dan Q3 afrekenen. Dit kan per verzekeraar verschillen
 3. Gebruik van het EVS, het EVS is het elektronisch voorschrijf systeem dat in het HIS van de huisarts is opgenomen en via de ICPC-gecodeerde klacht of aandoening te benaderen is.
   (Het gebruik van het EVS is niet verplicht, maar helpt u om binnen het formularium voor te schrijven).

Wat is de laatste stand van zaken over formularium gericht voorschrijven in S3

 • Met alle verzekeraars is afgesproken dat ze voor 2018 formularium gericht voorschrijven opnemen in het contract.
 • De indicator die gemeten zal worden ín de HISSEN is [aantal eerste generieke voorschriften met een geneesmiddel uit het formularium (EVS) / totaal aantal eerste voorschriften]
 • Er wordt momenteel met de HIS-leveranciers overlegd over het inbouwen van de berekening.
 • Er wordt ook overlegd met een derde partij, die als tussenpartij de metingen kan verzamelen en doorzetten naar de verzekeraars. Dit zal vergelijkbaar zijn met de variabiliseringsgelden en de meting van de ICPC-codering.

Veel gestelde vragen en antwoorden in de regio

 

1. Hoe zit het met medicatie die door specialist (lees verder)

...oorspronkelijk wordt voorgeschreven en vervolgens door de huisarts wordt overgenomen? en wat als het een medicament is dat niet in het formularium staat?

FGV is gebaseerd op belonen o.b.v. voorschrijfcijfers i.p.v. aflevercijfers m.b.v. EVS. De specialist blijft bij herhaalreceptuur van de huisarts de eerste voorschrijver. Het gaat om eerste voorschriften van de huisarts. De eerste herhaling van een middel dat in eerste instantie door een specialist is voorgeschreven komt niet op conto van de huisarts. Wanneer het dossier up-to-date is, zijn de herhaalrecepten als zodanig terug te vinden in de database van de huisarts en zijn het dan per definitie geen nieuwe voorschriften en tellen niet mee voor de indicator. Dat is het voordeel van het feit dat er in het HIS wordt gekeken en niet op AGB code in de apotheek. Een andere optie is dat de huisarts in overleg met de patiënt het medicijn van de specialist  omzet naar één die wel in het formularium staat. In dat geval wordt het een eerste voorschrift van de huisarts en telt hij mee voor de indicator.

2. Wie bepaalt wat er in het formularium komt? (lees verder)

Toelichting: In het concept contract VGZ staat al dat bijvoorbeeld voor longformularium het Maastrichtse formularium aangehouden moet worden, of een eigen formularium, door VGZ goedgekeurd. De verzekeraar zou toch eigenlijk geen invloed op formularium mogen hebben? Zijn de NHG standaarden niet leidend?

De NHG-richtlijn is leidend. De verzekeraar heeft geen invloed op de inhoud van het formularium. Verzekeraars en huisartsen zullen verschillende formularia afspreken, gebaseerd op gelijke richtlijn, verschillen zitten in de onderliggende recepten. In het contract zal het te gebruiken formularium moeten worden aangevinkt, er kan uit meerdere gekozen worden. In S3 wordt afgesproken welk formularium (inhoud) wordt gebruikt.

3. Volgens de afspraak zou de richtlijn van het NHG leidend moeten zijn (lees verder)

...voor het formularium. maar daar waar enkel een medicatie groep als geheel wordt genoemd, kan de huisarts uit meerdere medicijnen binnen deze groep kiezen. De zorgverzekeraar stuurt op geld en zal middels preferentie beleid de keuze van een medicijn in het formularium mee willen gaan bepalen. Daarmee komt de vrije invulling van het formularium in de regio in het geding. Kan dat zomaar?

VGZ conformeert zich in de individuele overeenkomsten aan de landelijke afspraken. VGZ geeft aan dat zij de inhoud aan de beroepsgroep laat. Dit is nog onderwerp van gesprek.

4. Klopt het dat doelmatig voorschrijven alleen in 2018 nog geldt, (lees verder)

...en daarna geen onderdeel meer is van afspraken met de verzekeraar?

Nee, dat klopt niet. ZN en VWS willen hier een jaarlijks terugkerende inspanning van maken. Sterker nog, de verzekeraars willen op formulariumgericht voorschrijven juist door ontwikkelen in 2019 en verder. De macro afspraak met VWS van 50 mln. (die buiten het doelmatig voorschrijven in S3 staat) is wel vanaf 2018 komen te vervallen.

5. Is er risico dat de HIS-leveranciers nu prioriteit moeten leggen bij (lees verder)

...doelmatig voorschrijven waardoor andere ontwikkelingen vertraging oplopen? Zijn hier afspraken over?

Nee, daar zijn nog geen afspraken over. Dit risico is benoemd door de HIS-leveranciers. Er wordt gesproken over financiële compensatie voor deze extra werkzaamheden.

6. Moet er persé via EVS in HIS voorgeschreven worden?

Het EVS is het elektronische systeem dat in het HIS van de huisarts is opgenomen en via de ICPC gecodeerde klacht of aandoening is te benaderen. De resultaatmeting moet nog wel ingebouwd worden. In het HIS hoeft niet persé via het EVS voorgeschreven te worden. De indicator wordt totaal aantal eerste voorschriften / aantal eerste voorschriften die binnen het formularium vallen. Gebruik van het EVS helpt hier natuurlijk bij, maar er wordt niet gemeten of er binnen het EVS is voorgeschreven.

7. Neemt VGZ naast de landelijke indicator ook andere indicatoren op in het contract?

Ja, naast de landelijke indicator over formularium gericht voorschijven, gaan zij mogelijke aanvullende afspraken maken over formularium gericht voorschrijven als onderdeel van de ketenzorg met zorggroepen. Dit betreft zeer waarschijnlijk long- en diabetes medicatie.

8. Op grond van welk formularium wordt doelmatig voorschrijven beoordeeld door de verzekeraar in onze regio VGZ?

 

Onduidelijkheid bestaat over welk formularium gehanteerd moet worden. Dit komt doordat VGZ in haar contract het Maastrichtse Formularium propageert. In Medicom, dat ik gebruik,  staat een formularium van de onafhankelijke commissie St Healthbase, dat gebaseerd is op de NHG standaard. Ik neem aan, dat je dat (op de NHG Standaarden gebaseerde) formularium kan gebruiken?Klopt dat?

 

Ja het gaat om een formularium gebaseerd op NHG richtlijnen. Dus het formularium van medicom voldoet daar aan. Met de verzekeraar moet vooraf afgesproken worden welk formularium wordt gebruikt. Het kan dus zijn dat VGZ de huisartsen in de buurt van Maastricht dat formularium aanbiedt. Bij de medicom gebruikers, zal het gewoon het medicom formularium zijn.