Uw deelname aan het Nivel Arbeidsmarktonderzoek huisartsenzorg Zeeland is van groot belang!

 
 
Om de toenemende en veranderende zorgvraag in de huisartsenpraktijk op te vangen moeten huisartsen kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel. Individueel is het voor u als huisarts nauwelijks mogelijk hierop invloed uit te oefenen. Een gezamenlijke regionale aanpak is daarom noodzakelijk.

Om inzicht te krijgen in welke regionale acties nodig zijn, is het van belang om de huidige en toekomstige regionale arbeidsmarktsituatie voor de huisartsenzorg in beeld te brengen. Dat inzicht is er op dit moment onvoldoende. Daar komt nu hopelijk verandering in.

Eind juni zet Nivel een enquête onder huisartsenpraktijken, huisartsposten en zorggroepen in Zeeland uit om in kaart te brengen wat de personeelssamenstelling is voor de volgende doelgroepen: doktersassistenten (inclusief triagisten), POH-S, POH-GGZ, huisartsen, praktijkmanagers, physician assistants, verpleegkundig specialisten. De jaarlijkse praktijkregistratie van NIVEL vormt de basis. Diverse partijen, zoals SSFH, Robuust en Prismant zijn bij dit onderzoek betrokken. Doordat het gelukt is om deze partijen hierin samen te laten werken wordt u als huisarts slechts eenmalig bevraagd. Deze praktijkenquete is in plaats van de jaarlijkse Nivel uitvraag voor de Beroepenregistratie. In het najaar van 2018 zijn de resultaten beschikbaar.

De verschillende huisartsenorganisaties trekken samen op in dit thema en we willen u verzoeken om deel te nemen aan dit onderzoek. Het is van groot belang om inzicht te krijgen in de arbeidsmarktknelpunten die op onze regio afkomen. De verworven inzichten vormen de basis om samen met de opleidingen aan de slag te gaan om de ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Wij hopen dat u het nut en noodzaak ziet om deze enquête in te vullen. De regio is immers gebaat bij een hoge respons. Wij danken u bij voorbaat voor uw inzet!