Nieuwe stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in de huisartsenzorg

 
 
Voor 2018 én 2019 is de stimuleringssubsidie weer beschikbaar. De subsidie is voor huisartsen en –organisaties die vanaf september 2018 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden. U kunt voor 15 april 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Het aanvraagformulier en de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van de KOH. U kunt het formulier plus bijlagen vóór 15 april 2018 sturen naar de beoordelingscommissie.

Beoordeling
Een onafhankelijke commissie beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria. De commissie besluit of uw aanvraag wordt gehonoreerd en in het geval van een toekenning wat de hoogte van de subsidie is.

Voor deze ronde (start opleiding september 2018) is € 500.000,- beschikbaar. Met dit budget worden zoveel mogelijk aanvragen gehonoreerd.

Nieuwe ronde in 2019
In januari 2019 opent de inschrijving voor het studiejaar dat start in september 2019.

Kans voor huisarts
De vraag naar zorg stijgt en verandert de komende jaren. De huisarts kan die zorg niet alleen opvangen. Hiervoor heeft hij een team om zich heen nodig. De inzet van de verpleegkundig specialist en physician biedt huisartsen de mogelijkheid om zich meer te concentreren op andere taken. Het is een manier om de eigen werklast te sturen. Door het werk anders te organiseren geeft een huisarts niet alleen taken weg maar kan er zelf ook weer nieuwe uitdagingen bij krijgen.

Tekort
Nog weinig verpleegkundig specialisten en physician assistants werken in huisartsenpraktijken of -posten. Financiële drempels zorgen voor een tekort aan opleidingsplaatsen en huisartsopleiders. De stimuleringssubsidie helpt huisartsen en organisaties om deze stap te zetten.

De stimuleringssubsidie is een onderdeel van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’. Het ministerie van VWS financiert dit project en KOH voert het uit.

Vragen?
Neem contact op met de projectleider Emmy Derckx op telefoonnummer 040 – 231 06 20 of stuur een e-mail naar e.derckx@stichtingkoh.nl.